MENU

Положення про дипломну роботу молодшого спеціаліста


МИКОЛАЇВСЬКИЙ МУНІЦИПАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ КОЛЕДЖ"Затверджую":

В.о. директора ММАК
_______________ П.В. Кулішенко
„___”_____________2015р.
ПОЛОЖЕННЯ
про дипломну роботу

молодшого спеціаліста


ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ
0202 « Мистецтво»
НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ
6.020201 «Театральне мистецтво»
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ
5.02020101 «Акторське мистецтво»
КВАЛІФІКАЦІЯ
3474 актор (заклади культури та мистецтва).
3476 керівник аматорського колективу.


Розглянуто та схвалено
на засіданні Методичної ради
Протокол № ___ від ________
Голова Методичної ради
____________ Д.В. Лукьяненко

Розглянуто та затверджено
на засіданні Педагогічної ради
Протокол № ___ від ________


м.Миколаїв
2015р.


1. Загальні положення

Відповідно до Програми Державної атестації студентів-випускників ОКР "молодший спеціаліст", Державна атестація зі спеціальності 5.02020101 «Акторське мистецтво» проводиться у формі захисту дипломної роботи (ДР). Дипломною роботою випускників є дипломна вистава.

Задача випускної кваліфікаційної роботи – продемонструвати ступінь засвоєння теоретичних та практичних розділів професійних дисциплін на практиці в професійних умовах або наближених до них. Зміст завдань дипломної роботи повинен включати дисципліни нормативної частини ОПП:

1. Майстерність актора.
2. Сценічна мова.
3. Сценічна пластика.
4. Сольний спів.
5. Вокальний ансамбль.
6. Грим.

Дипломна робота випускників спеціальності 5.02020101 «Акторське мистецтво» є практичним втіленням професійних навичок, є комплексною і складається з 2 частин.

Першою складовою являється створення та захист ролі в дипломній виставі.

Другою складовою є захист ролі в письмовій формі.

Основними етапами виконання дипломної роботи є:
1. Вибір та затвердження дипломної роботи (роль у виставі).
2. Робота над виставою.
3. Заявка до Художньої ради та циклової комісії на дипломну роботу.
Керівник дипломної роботи подає на схвалення текст вистави з розподілом ролей. Після отримання схвалення Художньою радою та Цикловою комісією, текст дипломної вистави передається з витягом з протоколу на затвердження адміністрації.
4. Захист випускної Д.Р.

2. Створення та захист ролі в дипломній виставі

Захист ролі в дипломній виставі проводиться з метою виявлення відповідності рівня і якості підготовки випускників державному освітньому стандарту вищої професійної освіти в частині державних вимог до мінімуму змісту та рівня підготовки випускників, а також готовності випускника до професійної діяльності.

3. Захист ролі в письмовій формі

Студент-випускник готує папку, в якій демонструє весь підготовчий етап роботи по створенню сценічного образу – від задуму до його втілення. Папка здається в державну атестаційну комісію до практичної демонстрації роботи над образом у виставі та рецензується керівником дипломної роботи.

Склад папки:
1. Титульний аркуш дипломної роботи (Додаток 1).
2. Рецензія керівника дипломної роботи (Додаток 2).
3. Зміст (Додаток 3).
4. Розділ Ідейно-художній розбір п’єси і ролі (Додаток 4):
- аналіз епохи, відображеної в п’єсі;
- аналіз епохи життєдіяльності автора;
- проблематика творчості автора;
- тема п’єси, тема ролі;

5. Розділ Театральний розбір п’єси і ролі:
- наскрізна дія і контрдія п’єси;
- наскрізна дія ролі;
- дійовий ряд п’єси;аналіз подій;
- розбір подій та визначення місця образа в події;
- надзадача образа;
- зерно образа;
- головний конфлікт п’єси і участь персонажа в конфлікті, аналіз вчинків героя (визначити мотиви і цілі);
- внутрішній конфлікт образа;
- розкриття підтекстів образа.

6. Розділ Анкета персонажа:
а) біографія персонажа (відтворення його минулого);
- класове походження;
- національність;
- місце народження;
- де жив, зростав, виховувався герой;
- матеріальне становище;
- де і ким працював герой;
- освіта і розвиток;
- вроджено-біологічні особливості фізичної природи героя (фізичні недоліки та ін..)

б) теперішній час героя:
- класова приналежність;
- соціально-класове відношення до дійсності;
- вік;
- професія;
- матеріальне положення;
- побутове середовище;
- фізіологічні особливості героя;
- розумові якості;
- особливості темпераменту;
- індивідуально – психологічні особливості.

в) анкета про зовнішні дані героя:
- хода;
- рухи (різкі, рівні та ін..);
- асоціації образа (тварина, геометрична форма, колір та ін..
- характеристика мови (плавна, різка, поривчата та ін..)
- професійні навички;
- звички;
- костюм, грим;
- реквізит та аксесуари.

7. Розділ Задум ролі та його втілення (створення характеристики образу та визначення творчих задач).

Текст набирається в текстовому редакторі Microsoft Word шрифтом Times New Roman. Розмір шрифта: - 14 пт. Міжрядковий інтервал – 1,5. Відступ абзацу – 1.25. Тексти в дипломній роботі та підписи під кресленнями, фотографіями та малюнками повинні бути надруковані українською мовою на білому папері формату А-4 (297х210 мм.) з полями: верхнім – 2 см, правим – 1,5 см, нижнім та лівим – 2,5 см. Дипломна робота може завершуватися списком використаної літератури.

Список літератури складається за стандартом ДСТУ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1-2003, IDT)». – К. : Держстандарт України, 2007.

До списку літератури входять усі використані під час виконання роботи джерела. Перелік літератури подається в алфавітному порядку. Іноземні видання розміщуються окремим списком після переліку бібліографії. Назви усіх використаних в роботі джерел подаються тільки мовою оригіналу.

Список літератури оформлюється згідно з державними стандартами.

4. Основний порядок захисту дипломних робіт

Випускна робота у повному обсязі (письмова форма) повинна бути закінчена за 3 тижні до захисту й передається керівнику для рецензування. За 1,5 тижні до захисту робота передається на розгляд циклової комісії щодо повноти й ступеня її завершеності. Після розгляду цикловою комісією роботи студентів допускаються до захисту. Не закінчена в строк робота може бути знята із захисту й перенесена на наступний рік. Такий студент вважається таким, що не закінчив підготовку, тому диплом у рік випуску не отримує.

Публічний захист випускної роботи проводиться прилюдно перед Державною екзаменаційною комісією (ДЕК), призначеної наказом директора.

Процедура захисту відбувається за наступним планом:
• вступне слово секретаря ДЕК;
• демонстрація вистави;
• характеристика студента і оцінка результатів його роботи керівником;
• обговорення роботи членами Державної екзаменаційної комісії;
• виступи й обговорення випускної роботи з місць;
• заключне слово Голови Державної екзаменаційної комісії та підведення підсумків щодо захисту випускної кваліфікаційної роботи.

На закритому засіданні Державної екзаменаційної комісії дається оцінка роботи за п’ятибальною системою, враховуючи: загальну професійну підготовку випускника, його теоретичну підготовку, загальну творчу активність.

Після завершення засідання Державної екзаменаційної комісії секретар ДЕК передає випускні роботи до архіву. Випускні роботи після закінчення навчання не повертаються.

Документами постійного зберігання є протоколи та стенограми засідань ДЕК, підписані Головою Державної екзаменаційної комісії, секретарем комісії та членами ДЕК, а також залікові книжки випускників, на підставі яких готуються та видаються дипломи. 

5. Оцінювання дипломної роботи

Під час захисту дипломної роботи оцінюється не тільки практичний, але й теоретичний захист студента. При виникненні конфліктної ситуації при оцінці роботи студента голова комісії має вирішальний голос.

Оцінка підтверджується підписами голови та членів Державної екзаменаційної комісії у відомостях, протоколах та залікових книжках.
Оцінка за захист виставляється після обговорення роботи студента за п’ятибальною системою: "відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно".

Критерії оцінювання дипломної роботи:

Оцінка

Критерій

«Відмінно»

Студент яскраво, професійно виконав роль у виставі; глибоко, обґрунтовано проаналізував драматургічний матеріал, оригінальний задум, сценічний образ та яскраві засоби його втілення в теоретичній частині дипломної роботи.

«Добре»

Студент переконливо, яскраво виконав роль, але не досить глибоко проаналізував п’єсу в теоретичній частині роботи.

«Задовільно»

Слабка теоретична частина, але в наявності позитивна оцінка роботи студента у виставі.

«Незадовільно»

Слабке виконання ролі в дипломній виставі і досить поверхневий аналіз п’єси і ролі в теоретичній частині.

Оцінки захисту дипломної роботи виставляє кожен член комісії, а голова підсумовує їх результати щодо кожного студента.

Повторний захист дипломного проекту з метою підвищення оцінки не дозволяється.

Студентам, які позитивно захистили дипломну роботу, рішенням Державної комісії присвоюється відповідна кваліфікація і видається диплом молодшого спеціаліста державного зразка.

Студенти, які мають не менше 75 % відмінних оцінок з усіх навчальних дисциплін та практичної підготовки, оцінку "відмінно" за результатами захисту дипломної роботи, отримують диплом молодшого спеціаліста з відзнакою.

Студент, який отримав незадовільну оцінку при захисті дипломної роботи, відраховується з коледжу. Йому видається академічна довідка встановленого зразка.

Оцінки захисту дипломних проектів оголошуються у день їх захисту після оформлення відповідного протоколу засідання Державної комісії.

Завантажита Додаток №1

Завантажита Додаток №2

Завантажита Додаток №3

Завантажита Додаток №4 

Hosted by uCoz