MENU

Вибори директора у режимі без доступу

ПОГОДЖЕНО
ЗАТВЕРДЖЕНО
Студентською радою ММАК
Педагогічною радою ММАК
Протокол № ___ від _____________
Протокол № ___ від _____________
Голова студентської ради
Голова Педагогічної ради
_______________ А. С. Сичова
_______________ Л. Г. Булатова

 

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок проведення виборів директора
Миколаївського муніципального академічного коледжу

Миколаїв – 2016


Положення 2

ЗАТВЕРДЖЕНО
Педагогічною радою
Протокол № ___ від ________ 2016р.
Голова Педагогічної ради
______________ Л. Г. Булатова
Положення про порядок обрання представників з числа штатних
працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та
педагогічними працівниками, для участі у виборах директора
Миколаївського муніципального академічного коледжу


І. Загальні положення

1.Положення про обрання представників з числа штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками для участі у виборах директора Миколаївського муніципального академічного коледжу (далі - Коледжу) утворюється відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Постанови Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2014 р. №726 «Методичні рекомендації щодо особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника вищого навчального закладу», Статуту, та Положення про порядок проведення виборів директора Коледжу.

2.Це положення визначає механізм та умови обрання представників з числа штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками Коледжу для участі у виборах директора Коледжу (далі - представники).

3.Організацію та підготовку до обрання представників для участі у виборах директора Коледжу здійснює організаційний комітет з проведення виборів директора Коледжу (далі - організаційний комітет).

II. Підготовка до проведення голосування

1.Вибори представників проводяться шляхом таємного голосування на загальних зборах цієї категорії працівників.

2.Брати участь у виборах представників мають право штатні працівники підрозділів, які не входять до складу наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників.

3.Критерієм віднесення штатного працівника Коледжу до певної категорії є основна посада, яку займає такий працівник в Коледжі.


Положення 3

ПОГОДЖЕНО
ЗАТВЕРДЖЕНО
Студентською радою ММАК
Педагогічною радою ММАК
Протокол № ___ від _____________
Протокол № ___ від _____________
Голова студентської ради
Голова Педагогічної ради
_______________ Л. С. Сичова
_______________ Л. Г. Булатова


ПОЛОЖЕННЯ
про порядок обрання виборних представників з числа студентів, що
мають право брати участь у виборах директора
Миколаївського муніципального академічного коледжу (ММАК)


І. Загальні положення

1.1.Положення про порядок обрання представників з числа студентів, що мають право брати участь у виборах директора Миколаївського муніципального академічного коледжу (далі - Коледж) розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Положення про порядок проведення виборів директора Миколаївського муніципального академічного коледжу.

1.2.Виборні представники з числа студентів, що мають право брати участь у виборах директора Коледжу (далі - Представники), обираються студентами прямими таємними виборами.

1.3.Кількість Представників складає не менше 15 відсотків осіб, які мають право брати участь у виборах згідно ч. 2 ст. 42 Закону України «Про вищу освіту».

1.4.Порядок обрання Представників для участі у виборах з числа студентів Коледжу визначається положеннями про студентське самоврядування.

1.5.Усі студенти, які навчаються в Коледжі, мають рівні права та можуть обиратися та бути обраними до числа Представників.

1.6. З припиненням особою навчання у вищому навчальному закладі припиняється її право на представницькі функції в числі Представників.

1.7.Представники обираються строком на одні вибори директора Коледжу (далі - Вибори). У разі, якщо Вибори визнаються такими, що не відбулися, Представники зберігають свої представницькі функції до того часу, поки Вибори не визнають такими, що відбулися, але не більше ніж на один рік або до настання обставин, зазначених у п. 1.6.

1.8.Для контролю за ходом процесу обрання Представників формується головна виборча комісія студентів (далі - Комісія). Комісія обирається з числа студентів, що навчаються в Коледжі. Кількісний та особовий склад Комісії рекомендується студентською радою та


Положення 4

ЗАТВЕРДЖЕНО
Педагогічною радою
Протокол № ___ від ________ 2016р.
Голова Педагогічної ради
______________ Л. Г. БулатоваПОЛОЖЕННЯ
про виборчу комісію з проведення виборів директора
Миколаївського муніципального академічного коледжу


І. Загальні положення

1.1.Виборча комісія з проведення виборів директора Миколаївського муніципального академічного коледжу (далі - Коледж) утворюється відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Положення про порядок проведення виборів директора Миколаївського муніципального академічного коледжу.

1.2.Виборча комісія формується із штатних одиниць педагогічних працівників, інших категорій працівників, студентів Коледжу. Кількісний та персональний склад членів виборчої комісії затверджується наказом по Коледжу.

1.3.Виборча комісія на першому засіданні обирає зі свого складу голову, заступника голови та секретаря.

1.4.Особи, які є членами виборчої комісії, на час виконання ними повноважень можуть бути увільнені за їх заявою від основної роботи в Коледжі зі збереженням за ними заробітної плати.

1.5.Кандидат на посаду директора Коледжу не може бути членом виборчої комісії з проведення виборів директора Коледжу.

1.6.Виборча комісія набуває своїх повноважень з моменту видання наказу про організацію виборів директора Коледжу. Повноваження членів виборчої комісії припиняються після завершення процедури проведення виборів директора та призначення його на посаду у порядку, визначеному законодавством.

1.7.Керівник Коледжу забезпечує належні умови для роботи виборчої комісії, а також сприяє отриманню її членами інформації та документів, необхідних для виконання ними своїх завдань. Виборчій комісії надається окреме придатне для роботи приміщення, обладнане засобами зв’язку, оргтехнікою тощо, необхідними для виконання поставлених завдань.

2. Організація роботи виборчої комісії

2.1. Основною формою роботи виборчої комісії є засідання, які проводяться за потреби. Рішення про проведення засідання приймає голова виборчої комісії, а за необхідності - голова виборчої комісії або його заступник.


Положення 5

ЗАТВЕРДЖЕНО
Організаційним комітетом
з проведення виборів директора
Миколаївського муніципального
академічного коледжу
Протокол № від « » 2016 р.
ПОЛОЖЕННЯ
про акредитацію та організацію роботи спостерігачів на виборах
директора Миколаївського муніципального академічного коледжу

1.Цей порядок визначає умови організації роботи спостерігачів під час проведення виборів директора Миколаївського муніципального академічного коледжу (далі - Коледж) з метою забезпечення демократичності, прозорості та відкритості виборів шляхом таємного голосування.

2.Під час голосування та підрахунку голосів мають право бути присутніми спостерігачі від кандидатів на посаду директора Коледжу, представники громадських організацій.

3.Повноваження спостерігачів починаються з моменту їх реєстрації виборчою комісією і припиняються після підрахунку голосів на виборах директора Коледжу.

4.Спостерігачем від кандидата на посаду директора Коледжу чи від громадської організації може бути будь-яка особа. Не може бути спостерігачем член виборчої комісії або член організаційного комітету.

5.Громадська організація, до статутної діяльності якої належать питання освітньої та наукової діяльності, зареєстрована у встановленому законом порядку, не пізніше ніж за сім днів до дня голосування може звернутись до організаційного комітету з клопотанням про акредитацію спостерігача під час виборів директора Коледжу. До клопотання, підписаного керівником громадської організації та засвідченого печаткою організації, додаються нотаріально засвідчені копії статуту та свідоцтва про державну реєстрацію громадської організації. У поданні до організаційного комітету про акредитацію спостерігачів зазначаються їх прізвища, імена, по батькові, дата народження, місце проживання, місце роботи, посада, контактні дані.

6.Організаційний комітет на наступного дня після отримання клопотання приймає рішення про надання дозволу (акредитації) спостерігачу або про


Положення 7

ЗАТВЕРДЖЕНО
Педагогічною радою
Протокол № ___ від ________ 2016р.
Голова Педагогічної ради
______________ Л. Г. Булатовa
ПОЛОЖЕННЯ
про організаційний комітет із проведення виборів директора
Миколаївського муніципального академічного коледжу (ММАК)


І. Загальні положення

1.1.Організаційний комітет з проведення виборів директора Миколаївського муніципального академічного коледжу (далі - ММАК) утворюється відповідно до методичних рекомендацій щодо особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника вищого навчального закладу та Положення про порядок проведення виборів директора Миколаївського муніципального академічного коледжу.

2. Формування складу організаційного комітету

2.1.Організаційний комітет формується зі штатних наукових, науково- педагогічних, педагогічних працівників, працівників інших категорій, студентів ММАК. Загальна кількість членів організаційного комітету становить не менше 5 осіб. Кількісний та персональний склад членів організаційного комітету затверджується наказом по ММАК, яким також визначається голова, заступник та секретар.

2.2.Особи, які є членами організаційного комітету, на час виконання ними повноважень можуть бути звільнені за їх заявою від основної роботи в ММАК із збереженням за ними заробітної плати.

2.3.Організаційний комітет набуває своїх повноважень з моменту видання наказу по ММАК про організацію виборів директора. Повноваження членів організаційного комітету припиняються після завершення процедури проведення виборів директора ММАК та призначення його на посаду у порядку, передбаченому Законом України «Про вищу освіту».

Hosted by uCoz